Đức Giêsu giải thoát những ai bị trói buộc – Suy niệm song ngữ 5.7.2017

  By Bro. Paul Thanh Vu Tháng 7 04, 2017 3061

  Matthew 828 34

  Wednesday (July 5): Jesus frees those who are bound up

  Scripture:  Matthew 8:28-34  

  28 And when he came to the other side, to the country of the Gadarenes, two demoniacs met him, coming out of the tombs, so fierce that no one could pass that way.  29 And behold, they cried out, “What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time?” 30 Now a herd of many swine was feeding at some distance from them. 31 And the demons begged him, “If you cast us out, send us away into the herd of swine.”  32 And he said to them, “Go.” So they came out and went into the swine; and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea, and  perished in the waters. 33 The herdsmen fled, and going into the city they told everything, and what had happened to the demoniacs.  34 And behold, all the city came out to meet Jesus; and when they saw him, they begged him to leave their neighborhood.

  Thứ Tư 5-7: Đức Giêsu giải thoát những ai bị trói buộc

  Mt 8,28-34

  28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? “30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.”32 Người bảo: “Đi đi! ” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

  Meditation: Do you ever feel driven by forces beyond your strength? Two men who were possessed and driven mad by the force of many evil spirits found refuge in the one person who could set them free. Both Mark and Luke in their Gospel accounts of this incident describe this demonic force as a legion (Mark 5:9 and Luke 8:30). A legion is no small force but an army 6,000 strong! For the people of Palestine who were often hemmed in by occupied forces, a legion – whether human or supernatural – struck terror! Legions at their wildest committed unmentionable atrocities. Our age has also witnessed untold crimes and mass destruction at the hands of possessed rulers and their armies.

  No force can withstand Christ’s power and authority 

  What is more remarkable – the destructive force of these driven and possessed men, or their bended knee at Jesus’ feet imploring mercy and release (Luke 8:28)? God’s word  reminds us that no destructive force can keep anyone from the peace and safety which God offers to those who seek his help. A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand; but it will not come near you. ..Because you have made the Lord your refuge, the Most High your habitation (Psalm 91:7,9).

  Jesus took pity on these men who were overtaken by a legion of evil spirits. The destructive force of these demons is evident for all who can see as they flee and destroy a herd of swine. After Jesus freed the demoniacs the whole city came out to meet him. No one had demonstrated such power and authority against the forces of Satan as Jesus did. They feared Jesus as a result and begged him to leave them. Why would they not want Jesus to stay? Perhaps the price for such liberation from the power of evil and sin was more than they wanted to pay.

  Jesus will free us from anything that binds us

  The Lord Jesus is ready and willing to free us from anything that binds us and that keeps us from the love of God. Are you willing to part with anything that might keep you from his love and saving power?

  “Lord Jesus, unbind me that I may love you wholly and walk in the freedom of your way of love and holiness. May there be nothing which keeps me from the joy of living in your presence.”

  Suy niệm: Bạn có cảm thấy bị dồn ép bởi sức mạnh vượt sức của bạn không? Hai người bị quỷ nhập và trở nên điên dại bởi sức mạnh của một đạo binh ma quỷ, đã chạy tới ẩn náu trong một người có thể giải thoát anh ta. Các câu chuyện Tin mừng của Máccô và Luca mô tả lực lượng này như một đạo binh (Mc 5,9 và Lc 8,30). Một đạo binh không phải là một lực lượng nhỏ – đó là một đạo binh có tới 6000 người! Đối với người Palestine, bị quân thù bao vây, một đạo binh, cho dù về tinh thần hay thể lý, là sự tấn công đáng sợ hãi! Các đạo binh điên cuồng nhất đã có những hành động tàn ác ngoài sức tưởng tượng. Thời đại của chúng ta cũng chứng thật những tội ác không thể nói được và sự phá hủy kinh khủng nơi những bàn tay của những nhà lãnh đạo và quân đội của họ đã bị ma quỷ chiếm hữu. 

  Không sức mạnh nào có thể chống lại sức mạnh và quyền năng của Đức Kitô

  Điều gì ấn tượng hơn – sức mạnh phá hủy của người bị quỷ ám này – hay đầu gối quỳ dưới chân Đức Giêsu van xin lòng thương xót và giải thoát (Lc 8,28)? Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng không một sức mạnh phá hủy nào có thể ngăn cản người ta với sự bình an và an toàn mà Thiên Chúa ban cho những ai chạy đến xin Người trợ giúp. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân (Tv 91,7.9).

  Đức Giêsu tỏ lòng thương xót với những người đã bị đạo binh của thần ô uế chiếm hữu. Sức mạnh phá hủy của những thần dữ này là bằng chứng cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy khi chúng chạy trốn và tiêu diệt đàn heo. Sau khi Đức Giêsu chữa lành người bị quỷ ám, cả thành phố ra gặp gỡ Người. Không ai giải thích được uy quyền của Đức Giêsu khi Người chống lại lực lượng của Satan. Kết quả, họ đâm ra sợ hãi Đức Giêsu, và xin Người rời khỏi họ. Tại sao họ không muốn Đức Giêsu ở lại? Có lẽ cái giá cho sự tự do thoát khỏi sức mạnh của ma quỷ như thế nhiều hơn những gì họ muốn trả.

  Đức Giêsu sẽ giải thoát chúng ta khỏi những sự trói buộc

  Đức Giêsu luôn luôn sẵn sàng giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì trói buộc chúng ta và ngăn cản chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng dứt bỏ bất cứ điều gì có thể ngăn cản bạn với tình yêu và ơn cứu độ của Chúa không?

  Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giải thoát con, để con có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn và bước đi trong sự thanh thoát của đường lối thánh thiện và sự sống của Chúa. Chớ gì không có một trở ngại nào ngăn cản con khỏi niềm vui sống trong sự hiện diện của Chúa.

  Tác giả: Don Schwager
  (http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
  Bro. Paul Thanh Vu 
  – chuyển ngữ

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.