Đừng cứng lòng nhưng hãy tin – Suy niệm song ngữ 03.7

  By Bro. Paul Thanh Vu Tháng 7 03, 2017 2593

  John 2024 29

  Monday (July 3): “Do not be faithless – but believing”

  Scripture: John 20:24-29 

  24 Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. 25 So the other disciples told him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe.” 26 Eight days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said, “Peace be with you.” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing.” 28 Thomas answered him, “My Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe.”

  Thứ Hai     3-7               Đừng cứng lòng nhưng hãy tin

  Ga 20,24-29

  24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “

  Meditation: What can give us unshakeable hope and confidence in the face of failure, defeat, and death? The apostles had abandoned Jesus in his hour of trial when he was betrayed in the Garden of Gethsemani by Judas and arrested by the Jewish authorities. Their fear turned to despair when Pontius Pilate, the Roman governor, sentenced Jesus to death by crucifixion for his claim to be the King of the Jews. In that hour of darkness on “Good Friday” the apostles saw Jesus’ death as defeat rather than victory.

  From death and despair to joy and victory 

  On Sunday morning when they heard the reports from the women who saw the empty tomb, they were slow to believe that Jesus had risen as he prophesied to them previously. Their despair turn to joy when the Risen Lord at last appeared to them and showed them the scars of his victory – his pierced hands, feet, and side. Jesus had indeed triumphed over the enemies which held the human race in slavery to sin, Satan, and death.

  The  last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go with him to Jerusalem at Passover time. The apostle Thomas was a natural pessimist. When Jesus proposed that they visit Lazarus after receiving news of his illness, Thomas said to the disciples: “Let us also go, that we may die with him” (John 11:16). While Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand with Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus’ death, Thomas made the mistake of withdrawing from the other apostles. He sought loneliness rather than fellowship in his time of sorrow and adversity. He doubted the women who saw the resurrected Jesus and he doubted his own fellow apostles who also testified that Jesus had risen.

  When Thomas finally had the courage to rejoin the other apostles eight days later, the Lord Jesus made his presence known to him and reassured him that he had indeed overcome death and risen again. When Thomas recognized his Master, he believed and exclaimed that Jesus was truly Lord and truly God!

  Through faith we meet the Risen Lord

  Through the gift of faith we, too, are able to recognize the presence of the risen Lord in our personal lives. The Holy Spirit reveals the Lord Jesus to us and helps us to grow in knowledge and understanding of God and his ways. Through the gift of faith we are able to proclaim that Jesus is our personal Lord and our God. He died and rose that we, too, might have new life in him. The Lord offers each of us new life in his Holy Spirit that we may know him personally and walk in this new way of life through the power of his resurrection. Do you believe in God’s word and in the power of the Holy Spirit?

  “Lord Jesus Christ, through your victory over sin and death you have overcome all the powers of darkness. Help me to draw near to you and to trust in your life-giving word. Fill me with your Holy Spirit and strengthen my faith in your promises and my hope in the power of your resurrection.”

  Suy niệm: Điều gì có thể ban cho chúng ta niềm tin cậy không lay chuyển trong lúc đối mặt với thất bại, thua thiệt, và cái chết? Các tông đồ đã bỏ rơi Đức Giêsu trong giờ phút thử thách, khi Người bị Giuđa phản bội trong vườn Giệtsimani và bị nhà cầm quyền Dothái bắt. Nỗi sợ hãi của họ biến thành thất vọng khi quan tổng trấn Philatô tuyên án tử hình cho Đức Giêsu vì lời tuyên bố là Vua dân Dothái của Người. Trong giờ phút đen tối ngày “thứ Sáu”, các tông đồ nhìn cái chết của Đức Giêsu như là sự thất bại hơn là chiến thắng.

  Từ sự chết và thất vọng đến niềm vui và chiến thắng

  Vào sáng ngày Chúa Nhật khi họ nghe câu chuyện của các bà đã thấy ngôi mộ trống, họ chậm tin rằng Đức Giêsu đã sống lại như Người đã tiên báo cho họ trước đó. Nỗi tuyệt vọng của họ biến thành niềm vui khi Chúa Phục sinh rốt cuộc đã hiện ra với họ và cho họ thấy các vết thương của sự chiến thắng – tay, chân, cạnh sườn bị đâm thủng. Đức Giêsu thật sự đã chiến thắng các kẻ thù đã giam giữ nhân loại trong ách nô lệ của tội lỗi, Satan, và sự chết.

  Vị tông đồ cuối cùng gặp Chúa phục sinh là người đầu tiên đi với Người đến Giêrusalem vào ngày lễ Vượt qua. Tông đồ Tôma là một người bi quan theo tính tự nhiên. Khi Ðức Giêsu đề nghị rằng họ sẽ viếng thăm Lagiarô sau khi nhận được tin ông bị đau, Tôma đã nói với các môn đệ: “Chúng ta cùng đi, để chúng ta cùng chết với Người” (Ga 11,16). Mặc dù Tôma yêu mến Chúa sâu sắc, nhưng ông lại thiếu lòng can đảm để ở với Ðức Giêsu trong cuộc khổ nạn và đóng đanh của Người. Sau cái chết của Ðức Giêsu, Tôma đã sai lỗi trong việc rút lui khỏi các Tông đồ khác. Ông tìm kiếm sự cô đơn hơn là tình bằng hữu trong thời gian nghịch cảnh của mình. Ông nghi ngờ các phụ nữ đã nhìn thấy Ðức Giêsu phục sinh và nghi ngờ chính các Tông đồ cũng đã xác nhận rằng Đức Giêsu đã sống lại.

  Cuối cùng, khi Tôma lấy lại can đảm trở lại với các Tông đồ khác, Chúa Giêsu đã hiện ra và tỏ cho ông biết Người và đoan chắc với ông rằng Người đã thật sự chiến thắng sự chết và đã sống lại. Khi Tôma nhận ra Thầy mình, ông đã tin và tuyên xưng rằng Ðức Giêsu thật sự là Chúa và thật sự là Thiên Chúa!

  Qua đức tin chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh

  Ngang qua hồng ân đức tin, chúng ta cũng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc sống của chính mình. Chúa Thánh Thần mặc khải Chúa Giêsu cho chúng ta và giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và các đường lối của Người. Ngang qua hồng ân đức tin chúng ta có thể tuyên xưng rằng Ðức Giêsu chính là Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta. Người đã chết và sống lại để chúng ta cũng có thể có sự sống mới trong Người. Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự sống mới trong Thánh Thần của Người để chúng ta có thể nhận biết chính Người và bước đi trong con đường sự sống mới này ngang qua sức mạnh của sự phục sinh của Người. Bạn có tin vào Lời Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần không?

  Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngang qua chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và cái chết, Chúa đã chế ngự tất cả mọi quyền lực của bóng tối. Xin giúp con đến gần Chúa và tin cậy vào Lời ban sự sống của Chúa. Xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa và củng cố đức tin của con trong những lời hứa của Chúa, và niềm hy vọng của con trong sức mạnh phục sinh của Chúa.

   Tác giả: Don Schwager
  (http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
  Bro. Paul Thanh Vu 
  – chuyển ngữ

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.