Đừng sợ – tội con đã được tha rồi – Suy niệm song ngữ 6.7.2017

  By Bro. Paul Thanh Vu Tháng 7 05, 2017 2940

  Matthew 91 8

  Thursday (July 6):  “Take heart – your sins are forgiven”

  Scripture:  Matthew 9:1-8  

  1 And getting into a boat he crossed over and came to his own city. 2 And behold, they brought to him a paralytic, lying on his bed; and when Jesus saw their faith he said to the paralytic, “Take heart, my son;  your sins are forgiven.”  3 And behold, some of the scribes said to themselves, “This man is blaspheming.” 4 But Jesus, knowing their thoughts, said, “Why do you think evil in your hearts?  5 For which is easier, to say, `Your sins are forgiven,’ or to say, `Rise and walk’?  6 But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins” — he then said to the paralytic — “Rise, take up your bed  and go home.” 7 And he rose and went home. 8 When the crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men.

  Thứ Năm     6-7                Đừng sợ – tội con đã được tha rồi

  Mt 9,1-8

  1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! “3Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.”4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà! “7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

  Meditation: What cripples the mind and heart and stifles the healing power of love? Sin and unforgiveness for certain! Sin cripples us more than any physical ailment can. Sin is the work of the kingdom of darkness and it holds us in eternal bondage. There is only one solution and that is the healing, cleansing power of Jesus’ forgiveness.

  Power of forgiveness 

  Jesus’ treatment of sinners upset the religious teachers of the day. When a cripple was brought to Jesus because of the faith of his friends, Jesus did the unthinkable. He first forgave the man his sins. The scribes regarded this as blasphemy because they understood that only God had authority to forgive sins and to unbind a man or woman from their burden of guilt. Jesus claimed an authority which only God could rightfully give. Jesus not only proved that his authority came from God, he showed the great power of God’s redeeming love and mercy by healing the cripple of his physical ailment. This man had been crippled not only physically, but spiritually as well. Jesus freed him from his burden of guilt and restored his body as well.

  Healing body, mind, and soul 

  The Lord Jesus is ever ready to bring us healing of mind, body, and soul. His grace brings us freedom from the power of sin and from bondage to harmful desires and addictions. Do you allow anything to keep you from Jesus’ healing power?

  “Lord Jesus, through your merciful love and forgiveness you bring healing and restoration to body, mind, and soul. May your healing power and love touch every area of my life – my innermost thoughts, feelings, attitudes, and memories. Pardon my offences and transform me in the power of your Holy Spirit that I may walk confidently in your truth and goodness.”

  Suy niệm: Điều gì làm cho tâm trí ra què quặt và làm tê liệt sức mạnh chữa lành của tình yêu? Tội lỗi và sự không tha thứ là cái chắc! Tội lỗi làm chúng ta què quặt hơn bất cứ bệnh tật thể lý nào có thể. Tội lỗi là công việc của vương quốc tăm tối, nó giam giữ chúng ta trong sự nô lệ vĩnh viễn. Chỉ có một giải pháp duy nhất là sự chữa lành, sức mạnh thanh tẩy ơn tha thứ của Đức Giêsu.

  Quyền năng tha thứ

  Cách đối xử của Đức Giêsu với những người tội lỗi làm cho các Kinh sư tức tối. Khi người ta mang đến cho Đức Giêsu một người què bởi lòng tin của bạn bè, Đức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng. Trước hết, Người tha thứ tội lỗi cho anh ta. Các kinh sư coi điều này như là sự phạm thượng, bởi vì họ biết rằng chỉ duy có mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi, và cất đi gánh nặng tội lỗi của họ. Đức Giêsu xác nhận uy quyền mà chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa mới có thể ban. Đức Giêsu không chỉ chứng thật uy quyền của Người đến từ Thiên Chúa, Người còn bày tỏ quyền lực cao cả của tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa bằng cách chữa lành cho anh què khỏi đau khổ về phần xác. Người này không chỉ què về phần thể lý, nhưng phần thiêng liêng cũng vậy. Đức Giêsu giải thoát cho anh khỏi gánh nặng của tội lỗi, và phục hồi sức khỏe cho thân xác anh.

  Chữa lành thân xác, tâm trí, và linh hồn

  Chúa Giêsu luôn luôn sẵn sàng đem lại cho chúng ta sự chữa lành phần xác, phần hồn, và phần tâm trí nữa. Ơn sủng của Người đem tới cho chúng ta sự giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự ràng buộc với những ước muốn và nghiện ngập tai hại. Bạn có cho phép bất cứ điều gì ngăn cản bạn khỏi sức mạnh chữa lành của Đức Giêsu không?

  Lạy Chúa Giêsu, ngang qua tình yêu và sự tha thứ của lòng thương xót, Chúa đem lại sự chữa lành và sự phục hồi cho thân xác, tâm trí, và linh hồn của con. Chớ gì sức mạnh và tình yêu chữa lành của Chúa chạm đến mọi sự của cuộc đời con – những tư tưởng thầm kín nhất, những cảm giác, những thái độ, và những ký ức của con. Xin Chúa tha thứ cho những xúc phạm của con, và biến đổi con trong sức mạnh của Thần Khí, để con có thể bước đi mạnh dạn trong sự thật và công chính của Chúa.”

  Tác giả: Don Schwager
  (http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
  Bro. Paul Thanh Vu 
  – chuyển ngữ

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.